כללי הזמנים באנגלית

בדף זה מרוכזים הסברים מפורטים בעברית לזמנים השונים באנגלית (מתי ואיך נשתמש בכל זמן באנגלית כולל סירטוני הסבר ותרשימים).
הווה פשוט -Present Simple
הווה מתמשך - Present Progressive
עבר פשוט - Past Simple
עבר מתמשך - Past Progressive
עתיד פשוט - Simple Future
הווה "מושלם" פשוט - Present Perfect
הווה "מושלם" מתמשך - Present Perfect Progressive
עבר "מושלם" פשוט Past Perfect
עבר "מושלם" מתמשך Past Perfect


להורדת טבלה המסכמת את הכללים לשימוש בזמנים השונים באנגלית הקש כאן, בטבלה קיים הסבר כל כל זמן בנפרד כולל חוקים  הסברים ודוגמאות.
מומלץ להדפיס ולרענן את הזיכרון עפ"י הצורך.
טבלה הכוללת הסברים קצרים על הזמנים השונים באנגלית


תרגולים:
תירגול זמנים - מומלץ - הלומדה מציגה משפטים חסרים באנגלית והתלמיד מתבקש להטות את הפעלים לפי המשפטים.
תירגול זמנים באנגלית - אלפי משפטים לתרגול זמנים, התרגילים מסווגים עפ"י: זמנים שונים / רמות שונות / סוג המשפט (חיובי, שלילה או שאלה).
תירגול זמנים באנגלית - מתחילים
תירגול זמנים באנגלית - בינוני
תירגול זמנים באנגלית - מתקדמים

זמנים באנגלית : הווה פשוט -Present Simple
מבנה: (VERB + s/es (in third person
לשאלה ושלילה נשתמש ב Do/Does כפעלי עזר
Does> He, She, It
Do> I, You, We, They
 חוקי איות הוספת  es\s

המקרים בהם נשתמש ב Present Simple:

1. פעולה מחזורית
פעולה שחוזרת על עצמה שוב ושוב, הפעולה יכולה להיות תחביב, פעולה יום יומית או פעולה מתוזמנת שחוזרת על עצמה.
ניתן להשתמש לצורך תיאור משהו שתמיד שוכחים או שלא שוכחים.

• I play football.
• She does not play football.
• Does he play football?
• The bus leaves every morning at 8 AM.
• The bus does not leave at 9 AM.
• When does the train usually leave?
• She always forgets her wallet.
• Every twelve months, the Earth circles the Sun.2. עובדות והכללות:
• Cats like milk.
• Birds do not like milk.
• Do pigs like milk?

זמנים באנגלית : הווה מתמשך - Present Progressive 
מבנה: am/is/are + verb + ing
Am > I
Is > He, She ,It
Are >We, They ,You
חוקי איות הוספת ing

המקרים בהם נשתמש ב Present Progressive:
1. פעולה שמתרחשת עכשיו
• You are reading now.
• You are not eating now.
• Are you eating?
• I am sitting.
• I am not walking.
• Is he sitting or walking?
 זמנים באנגלית- הווה מתמשך


2. ניתן להרחיב את המושג עכשיו (היום? החודש? השנה? ) כל עוד מדובר על פעולה שאנו מבצעים (לא בהכרח בשנייה זו)
• I am working on your task
• I am not studying to become a pilot.
• I am reading the book Cinderella.
• I am teaching at the university now3. עתיד קרוב,כאשר מדברים על עתיד קרוב מאוד
• I am meeting some friends after school.
• I am not going to the party.
• Is he visiting his parents next weekend?
• Isn't he coming with us tonight?
זמנים באנגלית : עבר פשוט - Past Simple
מבנה: VERB+ed or irregular verbs
לצורך שלילה ושאלה נשתמש ב Did כפעלי עזר
חוקי איות הוספת ed

המקרים בהם נשתמש ב Simple Past:
1. פעולה שהתחילה והסתימה בעבר
• I saw a movie last night.
• Last year, I traveled to Thailand.
• Did you have lunch last night?
• She read a book.


2. פעולה מתמשכת שהתחילה ונגמרה בעבר ומלווה בציון זמן
• I lived in Thailand for three years.
• Shauna studied Japanese for two years.
• They sat at the beach all day.
• We talked on the phone for thirty minutes.


3. מנהג/הרגל או הכללות בעבר
• He played the piano.
• They never went to school, they always skipped class
• She was shy as a child, but now she is very outgoing.
• He didn't like apples before.
• People paid much more to make phone calls in the past
זמנים באנגלית : עבר מתמשך - Past Progressive
מבנה: was/were + Verb+ing
המקרים בהם נשתמש ב Past Continuous:
1. פעולה מתמשכת בעבר שנקטעה בעקבות פעולה אחרת קצרה יותר.
• I was watching TV when he came.
• When the phone rang, we were reading a book.
• While we were having the party, it started to rain.
• A: What was he doing when you broke your hand?
זמנים באנגלית- עבר מתמשך


2. שתי פעולות מתמשכות שהתרחשו בעבר במקביל
• I was studying while they were making lunch.
• While Ellen was watching TV, Tim was reading.


סרטונים בנושא:זמנים באנגלית : עתיד פשוט - Simple Future
מבנה: will + verb או am/is/are + going to + verb   

המקרים בהם נשתמש ב Simple Future:

1. תיאור פעולה שתקרה בעתיד, נשתמש ב Will בכדי להציע (או לבקש) שירות/ פעולה או בכדי להבטיח פעילות מסוימת.

• I will send you the mail once I get it. (Promise)
• I will translate the email, so you can read it.
• Will you help me move this package?
• Will you make lunch?
• I will not do your homework for you.


2. לצורך תיאור תוכניות לעתיד נשתמש ב Going to

• He is going to spend his vacation in Israel.
• A: When are we going to meet each other tonight?
• B: We are going to meet at 6 PM.
• I'm going to be a pilot when I grow up.
• Jack is going to begin medical school next year.

3. ניתן להשתמש ב Will/Going to לצורך ניבוי אירועים:

• The year 2020 is going to be a very interesting year.
• Jack Smith will be the next President.


סרטונים בנושא:זמנים באנגלית : הווה "מושלם" פשוט - Present Perfect
מבנה: has/have + past participle

המקרים בהם נשתמש ב Present Perfect:

1. פעולה שהתרחשה בזמן לא מוגדר בעבר (אין חשיבות למתי בדיוק בוצעה הפעולה).
כאשר משתמשים ב Present Perfect אסור לציין זמן מדויק, לדוגמא: אתמול, חודש שעבר, ביום ההוא ,ניתן להשתמש בהגדרות זמן כלליות כגון: לעולם,הרבה פעמים, בעבר, עד היום.
זמנים באנגלית- הווה מושלם• I have seen that show ten times.
• I think I have met him once before.
• There have been many earthquakes in Japan.
• People have traveled to the Moon.
• People have not traveled to Mars.
• Have you read the newspaper the yet?
• Nobody has ever climbed that rock.


2. תיאור ניסיון שנצבר בעבר:
• I have been to China three times.
• I have studied two foreign languages3.תיאור שינוי שהתרחש בתקופה מסוימת
• You have grown since the last time I saw you.
• The government has become more interested in arts education.
• My English has really improved since I found this site.4. תיאור הישגיים
• Man has walked on the Moon.
• Our daughter has learned how to swim.
• Doctors have cured many deadly diseases.
• Scientists have split the atom.


5. פעולה שאנו ממתנים לסיומה
• Dan has not finished his homework yet.
• Bill has still not arrived.
• The rain hasn't stopped.

סרטון הממחיש את ההבדל בין Present perfect ל Past simple - סירטון 1
סרטון הממחיש את ההבדל בין Present perfect ל Past simple- סירטון 2

תרגול קצר להמחשת ההבדלים בין Present perfect ל Past simpleזמנים באנגלית : הווה "מושלם" מתמשך - Present Perfect Progressi
מבנה: has/have + been + Verv +ing

המקרים בהם נשתמש ב Continuous Present Perfect:

1. פעולה שהתחילה בעבר ונמשכת עד עכשיו, ביטויי זמן לשימוש זה: בחודש האחרון, מאתמול, בשעה האחרונה, ניתן להשתמש בביטוי זמן לא מוגדר כגון: לאחרונה, בזמן האחרון.
• They have been talking for the last hour.
• She has been working at that organization for two years.
• What have you been doing for the last hour?
• Tal has been teaching at the school since Jan.
• We have been waiting here for over four hours!
• Recently, I have been feeling really tired.
• She has been watching too much television lately.סרטונים בנושא:

תרגול קצר להמחשת ההבדלים בין Present perfect ל Present perfect continuousזמנים באנגלית : עבר "מושלם" פשוט Past Perfect
מבנה: had + past participle
המקרים בהם נשתמש ב Past Perfect:

1. פעולה שהסתימה לפני פעולה אחרת בעבר.
• I had never seen such a beautiful beach before I went to Thailand.
• I did not have any money because I had lost my wallet.
• Tal knew Tel Aviv so well because he had visited the city several times.
• Had Adi ever studied Thai before she moved to Thailand?
• She only understood the movie because she had read the book.


זמנים באנגלית : עבר "מושלם" מתמשך Past Perfect
מבנה: had been + Verb + ing

המקרים בהם נשתמש בContinuous Past Perfect:

1. פעולה מתמשכת שהסתימה לפני פעולה אחרת בעבר.
• They had been talking for over an hour before Moshe arrived.
• She had been working at that factory for two years when it went out of business.
• How long had you been waiting to get on the taxi?
• Tal wanted to sit down because he had been standing all day at work.

2. משפטי סיבה ותוצאה

• Jason was tired because he had been jogging.
• Sam gained weight because he had been overeating.

סרטונים בנושא:
------------------------------------------------------------------
הסברים נוספים (באנגלית) לגבי הזמנים השונים באנגלית, מתי ואיך נשתמש בכל זמן:
Verb Tense -1
Verb Tense -2
Verb Tense -3
Verb Tense -4
--------------------------------------------------------------------------------
סרטוני הסבר, מתי ואיך נשתמש בזמנים באנגלית:
Present Simple & Present Progressive 1
Present Simple & Present Progressive 2
Present Simple & Present Progressive 3
Past progressive & Past simple 1
Past progressive & Past simple 2
Past progressive & Past simple 3
Past progressive & Past simple 4
Future (Will/going to) 1
Future (Will/going to) 2
Present Perfect & Present Perfect Continuous 1
Present Perfect & Present Perfect Continuous 2
Past perfect 1
--------------------------------------------------------------------------------
תרגול זמנים ברמות שונות:
Tense Exercises - Beginners
Tense Exercises - Intermediate
Tense Exercises - Advanced
-------------------------------------------------------------------------------
תרגול כל הזמנים על ידי השלמת משפטים לחצו כאן.

155 תגובות:

 1. thank you for the blog that help so much

  השבמחק
 2. Wow !!!
  Really thank you !
  Its even gooder than what my teacher explaine me!
  I hope this blog will help more people ... I will recommand it to my classmaites!

  Tnx agine .... Anonimus !

  השבמחק
  תשובות
  1. אומרים better לא gooder

   מחק
  2. T-h-a-n-k y-o-u
   For helping me and for alote other people!
   Thats Blog is very helpfull

   מחק
  3. "we are not say "gooder" in english we nees to say "better

   מחק
  4. many other people
   ;) חשוב להשתמש בצורה נכונה.


   מחק
  5. this blog is fery good for those students want to improve thier english ' so it is better than my teacher teach me in the class/

   so thankyou v/ m

   מחק
 3. יפה מאד תודה רבה על ההסבר!!

  השבמחק
 4. נהדר! רוב תודות. אחרי כמה שעות של רביצה מול הבלוג שלך, אני חושב שסוף סוף הזמנים האלה (ובמיוחד הפרפקטים) נקלטו לי בראש.

  השבמחק
 5. תודה רבה פעם ראשונה אני מבין זמנים כמו שצריך!

  השבמחק
 6. תודה מאלכים !

  השבמחק
 7. כל הכבוד!!!!!
  עזרתם לי למבחן

  השבמחק
 8. תודה רבה

  השבמחק
 9. וואללה תודה רבה !!
  עזרתם לי מאודדד !!!
  והינה אני מספרסממ לכם תאתר יום טוב !P:

  השבמחק
  תשובות
  1. שתוק לא מרשה לך לדבר

   מחק
  2. תודה רבה רבה עזר לי המוןןןןןןן

   מחק
  3. תודה רבה רבהעזרת לי המונמוןןןןןןןן

   מחק
  4. תודה רבה רבהעזרת לי המונמוןןןןןןןן

   מחק
 10. thank you very much for helping me get ready for my test
  xoxo

  השבמחק
 11. תודה רבה ערתם ל מאוד מאוד !!!!!
  בזכותכם הצלחתי במבחן !

  השבמחק
 12. ואו זה אדיררררר
  תודה

  השבמחק
 13. thank you for your help!!!

  השבמחק
 14. בלוג מעולהההה !
  הבנתי את כל הזמנים בשעה .
  תודה רבהה וכל הכבוד על ההשקעה .

  השבמחק
 15. ממש טווווווווווווב

  השבמחק
 16. you are great!!! thank you very very much!!!!

  השבמחק
  תשובות
  1. you are Stunning
   and very help me
   thank you.....

   מחק
 17. זה מעולה תודה על העזרה
  כווול הכבוד על ההשקעהה!!!!!!!!

  השבמחק
 18. ממש טוב תודה על העזרה
  כול הכבוד על ההשקעה !!

  השבמחק
 19. אממ ז ה באגגלית לא שווה ממש מצטער !
  ת ע ש ו ב ע ב ר י ת

  תרגום !!

  השבמחק
  תשובות
  1. אם זה יהיה בעברית זה לא יעזור!!!

   מחק
 20. לא עוזר בכלל

  השבמחק
 21. מעולה..
  אבל בבית ספר לא לימדו כל כך הרבה זמנים . לא זכור לי גם לא השקיעו בזה .

  השבמחק
  תשובות
  1. נכון, וכשמגיעים לכיתה י"א לדוגמה יש לנו ספר דקדוק שמזכיר לנו את כל 16 הזמנים באנגלית.

   מחק
  2. אני למדתי את הכל בבית ספר!!!!

   מחק
 22. מעולה..
  אבל בבית ספר לא לימדו כל כך הרבה זמנים . לא זכור לי גם לא השקיעו בזה .

  השבמחק
 23. thank you, you helped me a lot.

  השבמחק
 24. תודה רבה זה נהדרר!!!

  השבמחק
 25. 2222 תודההה666

  השבמחק
 26. תודה רבה. .עזר לי מאוד

  השבמחק
 27. מעולה!! עזרת לי המון!

  השבמחק
 28. מאוד ברור ומובן!!!!...
  ככה לרענן את הזיכרון..אפשר לעשות את זה פה בכיף!!
  מאוד מתומצת ,למרעננים:)

  השבמחק
 29. תוסיפו גם דיאלוגים יש את זה בהמון מבחנים והרבה מתקשי בזה, אבל האתר מעולה עזרתם לי מאוד !

  השבמחק
 30. מדהיים!! סידר הכל כמו שצריך :)

  השבמחק
 31. זה הציל אותי לפני מבחן!

  השבמחק
 32. מושקע מאוד!
  תודה רבה עזרתם לי מאוד!

  השבמחק
 33. תודה רבה אבל יש סיכוי אתם מוסיפים על ה- stative verbs

  השבמחק
 34. תודה רבה ממש עוזר אבל יש סיכוי אתם מוסיפים על ה- stative verbs

  השבמחק
 35. תודה ממש עזר כל הכבוד

  השבמחק
 36. סוף סוף this blog page was endless

  השבמחק
 37. וואאו ממש תודה זה ניקלט לי בראש אני מקווה שאני יצליח במבחן זה על כל הזמנים אימ'לה....

  השבמחק
 38. תודה ,אבל הייתם צריכים לפרסם גם בשלילה

  השבמחק
 39. תתתתתתתווווווודדדדהההההה רררררבבבבבהההה you are the best website that i have seen in my life

  השבמחק
 40. תודה רבה מאוד עזרתם לי עם הזמנים !!

  השבמחק
 41. האם יש גם את Future Perfect?

  השבמחק
 42. בלוג ממש ממש טוב תודה רבה

  השבמחק
 43. האתר הכי טוב שיש,פשוט רואים את ההשקעה וזה יותר טוב מהבית ספר שלי!! עזרתם לי מאוד!! כל הכבוד אין מילים פשוט!

  השבמחק
 44. תודה רבה על כול ההשקעה בוא נקווה שזה יספיק לי כדי לעלות הקבצה א' בבית ספר ואם אני עולה הכול תודות לכם :)

  השבמחק
 45. ! tank you very mach for the hard job

  השבמחק
 46. תודה רבה על הכל ! זה עזר לי מאוד!

  השבמחק
 47. תודה רבה על הכל!

  השבמחק
 48. תודה רבה שעזרת לי במיבחן

  השבמחק
 49. אחלה אתר!
  זה יותר מובן וקליט מאשר מה שמסבירים בכיתה!
  תודה רבה רבה!

  השבמחק
 50. וואו!!!!!
  שום מורה פרטית לא הצליחה לעשות את זה!
  רק אתם! וגם עוררתם בי את הרצון לעוף על המבחן שיש לי מחר!!!1

  השבמחק
 51. לפני שקראתי את זה בקושי הבנתי מה רוצים ממני בדקדוק ועכשיו אני מבין (פחות או יותר D:), תודה רבה .

  השבמחק
 52. לא מבינים כלום

  השבמחק
 53. היי , לא הבנתי כלום ! אתם נהדרים אבל שום דבר לא עזר לי ! אני מדווח למשכן הממשלה ..! באמת .. הנה המספר של __ __ __ __ .....054-4678045

  השבמחק
 54. hey guys i'm really happy that i can help you but i dont know much hebrew

  השבמחק
 55. תודה אבל בפסט סימפל אין את הכללים של ought וaught וזה ביאס כדאי שתוסיפו חוץ מזה זה ממש עזר

  השבמחק
 56. עזרתם לא רק לבתי, אלא גם לי.
  תודה רבה (-:

  השבמחק
 57. תודה רבה עזרתם מאוווווד

  השבמחק
 58. תודה רבה זה ממש עזר לי לשנה הבאה...

  השבמחק
 59. תודה רבה,
  הסברים מפורטים ומעשירים.

  השבמחק
 60. נחמד מתאים למתחילי זמנים

  השבמחק
 61. תודה הצלתם אותי

  השבמחק
 62. thank you very very much

  השבמחק
 63. מה המבני משפטים ? ? ? דחוףףףף

  השבמחק
 64. מה המבני משפטים של שני הווה . ? ? דחוףףףף

  השבמחק
 65. תודה רבהה(:

  השבמחק
 66. תודה רבהה(:

  השבמחק


 67. תודההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

  השבמחק
 68. מושקע ועוזר , עדיין קצת קשה אבל אין ספק שאם מתרגלים את זה כל יום זה ייתפס. תודה רבה!!!

  השבמחק
 69. וואו זה ממש ממש עוזר!! תודה רבה!!! עשיתם לי את החשק לעשות בביטחון מלא את המבחן שיש לי מחר... תודה!!!!!!!!!

  השבמחק
 70. thank u its help me a lot

  השבמחק
 71. יואו, הצלתם אותי עכשיו .... אתר מדהים באמת !

  השבמחק
 72. COOL REALLY HELPED

  השבמחק
 73. תודה רבה

  השבמחק
 74. תודה רבה ממש עזרתם לי

  השבמחק
 75. thank you, it's a great blog.

  השבמחק
 76. בלוג מדהים יש לי משימות קשות יחסית עם הזמנים ואני לא מסתדרת איתם כל כך אבל עכשיו ....מ-ו-ש-ל-ם

  השבמחק
 77. בלוג מדהים יש לי משימות קשות יחסית עם הזמנים ואני לא מסתדרת איתם כל כך אבל עכשיו ....מ-ו-ש-ל-ם

  השבמחק
 78. בלההב בלהבמהבלהבהבלבהה

  השבמחק
 79. תודה רבה! עזרתם לי ממש!!!

  השבמחק
 80. תודה רבה! עזרתם לי ממש!!!

  השבמחק
 81. אין פה ניגוד

  השבמחק
 82. Thanks you so much,it helped me a lot

  השבמחק
 83. thanks you so much. tommarow i have a tast and i learnd on this blog so mach you ginies♥

  השבמחק
 84. thanks you so much. tommarow i have a tast and i learnd on this blog so mach you ginies♥

  השבמחק
 85. האתר עזר לי באופן מאוד משמעותי לקרת המבחן שהיה לי

  השבמחק
 86. בזכות החומר הזה קיבלתי 100 במבחן דיאגנוסטי מסכם של השנה

  השבמחק
 87. תודה ענקית:-)

  השבמחק
 88. אתר מדהים תודה רבה!!!

  השבמחק
 89. thank you it help me for my
  bagrut exam😃

  השבמחק
 90. תודה . הכל פשוט וברור

  השבמחק
 91. תודההההה האתר ככ עזר לי ללמוד את הדיקדוק טוב....

  השבמחק
 92. תודה רבה כללי הדיקדוק ממש עזרו לי.
  בלוג מצוין וכל הכבוד על ההשקעה.

  השבמחק
 93. לא עזר כמעט

  השבמחק
 94. החומר אשר באתר זה נכון מאוד, קיבלתי 100 בזכות האתר הזה הוא הכי טוב שיש ממליצה בחוםםםםםםםםםםםם

  השבמחק
 95. כל הברכות, אחרי 35 שנה ללא הצלחה, סוף סוף יש מי שמצא את הדרך למוח המסכן שלי. יש בצורת ההגשה הזו משהוא שעושה את העבודה.
  נראה לי שזו התפיסה שלא מדובר באמת בזמנים במובן של עברית מודרנית. זה דבר שאינו מובן מאליו לבעלי מוח ימני.
  יש לקלוט שמדובר ב pattern. יש ללמוד קודם את המבנים השונים, והשמות שלהם. ורק אח"כ את השימושים שלהם.
  לקח לי שנים להבין שכאשר מדברים על ה pattern, אין מובן משמעותי לקביעה אם משתמשים בצורה השלישית, ב to be או ב to have. זה סתם תבנית ללא משמעות. שרק אח"כ ניצוק לזה זמנים. ובמקרים אחרים לפועלים אלו יש משמעות דומה לעברית. כלומר, יש לי, או להיות.

  השבמחק
 96. תודה אין מילים, עזרתם לי מאוד!

  השבמחק
 97. תודה, אין מילים, עזרתם לי מאוד!

  השבמחק
 98. ממש עוזר ללמוד את החומר, תודה!

  השבמחק
 99. בלוג מצוין כול הכבוד 👍👍

  השבמחק
 100. וואו זה פשוט מעולה!!
  הכל נקלטט

  השבמחק